سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
قوه قضائیه 
قضاوت 
1359/07/01 
1386/07/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان خراسان 
عضو مرکز 
1383/07/01 
1386/07/02 
اجرائی