سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان خراسان 
عضو مرکز 
2004/09/22 
2007/09/24 
اجرائی 
همکاری 
قوه قضائیه 
قضاوت 
1980/09/23 
2007/09/23 
اجرائی